Atrakcje w Bieszczadach: rezerwat krajobrazowy „Sine Wiry”

Rezerwat krajobrazowy „Sine Wiry” o powierzchni 451 ha znajduje się w gminie Cisna, Czarna i Solina. Obejmuje przełomową dolinę Wetliny, na odcinku dawnej miejscowości Łuh aż do Polanek, wraz z otaczającym ją lasem. Wchodzi w skład: obszaru Natura 2000 PLC180001,Dorzecze Górnego Sanu PLH180007, Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Utworzony został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987r w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. W rozporządzeniu zawarto zapis, że „celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych oraz krajobrazowych przełomowego odcinka rzeki Wetliny wraz z otaczającym ją zespołem leśnym, z fragmentami starodrzewu bukowo-jodłowego”. Solina domki

Na omawianym terenie, nim został objęty ochroną, we wrześniu 1980 roku osunęło się zbocze Połomy 776 m n.p.m. tarasując rzekę Wetlinę, w wyniku czego powstało jeziorko, zwane Szmaragdowym, mające w 1987 roku 280 metrów długości i 20-45 metrów szerokości. Obecnie nie istnieje, jednakże ślady po nim można odczytać w krajobrazie do dnia dzisiejszego. Spotyka się tu: tojad wschodniokarpacki buławnik mieczolistny wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium) zamieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Przez rezerwat przebiega utwardzona droga leśna wykorzystywana przez Naddleśnictwo Cisna do transportu surowca drzewnego. Omawiana droga służy także turystom, którzy wędrują  ścieżką dydaktyczną „Sine Wiry” lub korzystają na rowerze z trasy Polanki – Jaworzec – Kalnica oznakowanej w terenie przez Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów z Ustrzyk Dolnych. noclegi nad Soliną

Jest to miejsce występowania wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym dużych drapieżników: niedźwiedzia, rysia i wilka. Bardzo malownicze są również progi skalne na rzece Wetlinie w pobliżu Zawoji. domki Solina
W skład rezerwatu wchodzą:

 • 8,5 km odcinek rzeki Wetliny od miejscowości Łuh do ujścia rzeki Solinki o powierzchni 23,65 ha, oznaczony jako działki gruntowe nr 3, 5, 13, 30 obręb Polanki noclegi Solina
 • 0,6 km odcinek rzeki Solinki przy ujściu do Wetliny o powierzchni 1,74 ha oznaczony jako działka gruntowa nr 7 obręb Polanki
 • obszar lasu o powierzchni 93,91 ha w Leśnictwie Jabłonka Nadleśnictwa Baligród oddziały leśnie (66 b-i, 67 g-j, 70A, 71 a, c, j, 150 a, b,)
 • obszar lasu o powierzchni 331,19 ha w Leśnictwie Zawój Nadleśnictwa Cisna (oddziały 2 g, h, 2A c-h, 3 a, b, d-h, 4, 5, 6, 7 b, 9A a, 9B a, 10 c (część), 26 a, 27 a, c, d, h (część), 28 a (część), 29 a (część), 39 a-h, i, j, k, o, p, 39A a, 40 d, 44 a.

Na obszarze rezerwatu zabrania się: Bieszczady domki całoroczne

 • wycinania drzew i krzewów oraz pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, – także potrzebami interwencyjnego zabezpieczenia brzegów rzek
 • zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne,
 • zbioru ziół leczniczych i innych roślin oraz zbioru owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby hodowli lasu,
 • niszczenia drzew, krzewów i innych roślin,
 • pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich
 • niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin, łamania progów skalnych i pozyskiwania kamieni z dna rzek
 • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków
 • zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia i zakłócania ciszy,
 • stosowania wszelkich środków chemicznych,
 • wznoszenia budowli oraz zakładania urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
 • umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
 • przebywania poza miejscami wyznaczonymi.